Member
Japanese / English
STAFF
Professor Toramatsu SHINTANI tora
Professor Tadachika OZONO ozono
Secretary Yuko YAMADA yamada.yuko
Joint Researcher
Associate
Professor
(NIT)
Shun SHIRAMATSU siramatu
Associate Professor
(Shizuoka
Univ.)
Naoki FUKUTA fukuta
Graduate Students [Master's program]
M2 Masaya AMANO amanom
M2 Rikiya ANDO rando
M2 Yoshimune OKAI okayoshi
M2 Tomonori TAKAI takatomo
M1 Mayu OHNO mayuo
M1 Yuya OCHIAI ochiyu
M1 Hitomi KATAOKA eye
M1 Ryosuke SUZUKI suzuri
M1 YAWOVI Agbewonou Helton yawovi
Undergraduate Students
B4 Soma KATO katom
B4 Takumi NANBA namba
B4 Kazuki HUJITA kazuki
B4 Iori HORAGUCHI iori
B4 Hiroki MATSUOKA hiro
B4 Sotaro MINAMIDA minamisou
B4 WANG YUNTIAN wyt
Research Student
Research Student YUE WENYANG ywy
Research Student PENG YANYI pyy
Alumni

Shintani & Ozono Lab. 2018