Member
Japanese / English
STAFF
Professor Toramatsu SHINTANI tora
Associate
Professor
Tadachika OZONO ozono
Secretary Yuko YAMADA yamada.yuko
Joint Researcher
Associate
Professor
(NIT)
Shun SHIRAMATSU siramatu
Associate Professor
(Shizuoka
Univ.)
Naoki FUKUTA fukuta
Graduate Students [Master's program]
M2 Masaya AMANO amanom
M2 Eishun ITO ashun
M2 Satoru IWATA iwasato
M2 Takahiro MOROZUMI moroz
M1 Rikiya ANDO rando
M1 Yoshimune OKAI okayoshi
B4 Tomonori TAKAI takatomo
Undergraduate Students
B4 Takahisa ISHITANI takahisa
B4 Mayu OHNO mayuo
B4 Yuya Ochiai ochiyu
B4 Hitomi Kataoka eye
B4 Mina SEKIDO sekido
B4 Yuya KONDO konyu
B4 Ryosuke SUZUKI suzuri
B4 Tianshouang LIU ryu
Alumni

Shintani & Ozono Lab. 2018